ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 (ป1)

 • ให้ความคุ้มครองรถยนต์ในทุกกรณีเมื่อเกิดเหตุ รวมทั้งวิกฤติน้ำท่วม
 • รับผิดชอบทั้งรถยนต์ของเรา และรถยนต์ของคู่กรณี

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 (ป2)

 • ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
 • ส่วนรถยนต์ของเราคุ้มครองเฉพาะกรณีสูญหายหรือไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3 (ป3)

 • ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
 • ส่วนรถยนต์ของเราไม่คุ้มครองใดๆ

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 (ป2+)

 • ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคู่กรณี
 • ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของเราก็ต่อเมื่อสามารถระบุคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกได้เท่านั้น
 • กรณีสูญหาย ไฟไหม้จะคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของเรา
 • เบี้ยประกันภัยจะเป็นราคาประหยัด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3 (ป3+)

 • ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของคู่กรณี
 • ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของเราก็ต่อเมื่อสามารถระบุคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะได้เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยจะเป็นราคาประหยัด