ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ประเภท ประกันอุบัติเหตุเดินทาง เบี้ยถูกสุดๆ เริ่มต้นแค่ 9 บาท/คน/วัน รับผิดชอบสูงถึง 100,000 บาท หรือเพิ่มเป็น 14 บาท/คน/วัน เพิ่มค่ารักษาพยาบาล 10% ของวงเงินความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จ่ายเมื่อท่านประสบความสูญเสีย ซึ่งเกิดจากร่างกายได้รับอันตราย เนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกทำให้ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต และรวมถึงค่ารักษาพยาบาล

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

คุ้มครองตั้งแต่ผู้เอาประกันเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยและต่อเนื่องไปจนกระทั่งเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย

กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน คุ้มครองกรณีที่ท่านเป็นผู้โดยสาร (ไม่เป็นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน) ขณะขึ้น หรือลง จากเครื่องบินพาณิชย์ ที่มีสายการบินประจำ และใบอนุญาต รับผู้โดยสาร จากรัฐบาล ที่ได้จดทะเบียนไว้

กรณีเดินทางเข้าประเทศ คุ้มครองตั้งแต่ผู้เอาประกันเดินทางถึงประเทศไทยและต่อเนื่องไปจนกระทั่งเดินทางออกจากประเทศไทย โดยการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องเป็นสำคัญ

ราคา ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

โหลดใบคำขอทำประกัน »

สอบถามเพิ่มเติม