Fire Insure

ประกันอัคคีภัยแพคคู่

ประกันอัคคีภัย แพคคู่

ประกันบ้านอุ่นใจแพคคู่

การรวมความคุ้มครองสุดคุ้มของ 2 กรมธรรม์
ประกันอัคคีภัย บ้านที่อยู่อาศัยรวมภัยธรรมชาติ + ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

  1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
  2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

ความคุ้มครองกรมธรรม์แรก ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยรวมภัยธรรมชาติ (Fire Home Insurance)

ความคุ้มครอง ประกันอัคคีภัย แพคคู่

ความคุ้มครองกรมธรรม์ที่ 2 ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)

ความคุ้มครอง ประกันอัคคีภัย แพคคู่

สอบถามเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย

กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยร้านอาหารและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
สบายใจในเรื่องอัคคีภัยกับสถานประกอบการร้านอาหาร
อุ่นใจกับความความคุ้มครองต่อลูกค้าหรือแขก(บุคคลภายนอก)

  • การบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากไฟไหม้หรือระเบิด
  • การบาดเจ็บ เจ็บป่วยและทรัพย์สินอันเกิดจากน้ำและควันที่เกิดจากอุบัติเหตุในร้านอาหาร
  • การเจ็บป่วยจากอาหาร หรือเครื่องดื่มของร้านอาหาร
  • การบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการให้สัญญาณจราจรผิดพลาด โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านอาหาร
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 2,229 บาทต่อปี ที่ทุนประกันภัย 500,000 บาท

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม

  • สบายใจในเรื่องอัคคีภัยกับบ้าน ตึกแถวหรือคอนโดฯที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย อุ่นใจกับทรัพย์สินที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมได้รับความคุ้มครองทั้งค่าซ่อมแซม
  • อาคาร ประตู หน้าต่าง และทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 689 บาท ที่ทุนประกันภัย 500,000 บาท